EURO-HAK
  • POWRÓT
STRONA GŁÓWNA INFORMACJE REZERWACJA REZERWACJA REKLAMA SERWIS KONTAKT

JAKĄ PRZYCZEPĘ MOGĘ CIĄGNĄĆ?Na podstawie art. 88, ust. 2, pkt. 3 lit. b PoRD oraz art. 88, ust. 3, pkt. 3 PoRD:

Dotyczy posiadaczy prawa jazdy kat. B
1. Masa i rodzaj przyczepy musi odpowiadać warunkom technicznym zawartym w dowodzie rejestracyjnym (rubryka O.1 oraz rubryka O.2).
2. Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B może holować samochodem przyczepę lekką o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. W tym przypadku masa całkowita zestawu nie może przekroczyć 4250 kg.
3. Masa przyczepy musi być mniejsza od masy ciągnącego ją pojazdu.
4. Masa całkowita zestawu (dla przyczepy powyżej 750 kg) nie może przekroczyć 3500 kg.
5. Poruszanie się zestawem przekraczającym 3500 kg DMC wymaga posiadania w samochodzie systemu Viatoll oraz uiszczenia opłaty drogowej.


OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU PRZYCZEPY


obowiązujące w firmie EURO-HAK Krzysztof Flisiński
od dnia 17.04.2011


1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmu stanowią nieodłączną część Umowy Najmu i zostały wręczone Najemcy przy podpisaniu Umowy Najmu.
2. Najemca powinien przez czas trwania najmu używać przedmiotu najmu w sposób określony w Umowie Najmu oraz Ogólnych Warunkach Umowy Najmu.
3. Bez zgody wynajmującego Najemca nie może czynić w przedmiocie najmu, modyfikacji poza wymianą materiałów eksploatacyjnych określonych w paragrafie 5 pkt. 3 Umowy Najmu.
4. Używanie przedmiotu najmu przez Najemcę po zakończeniu Umowy Najmu nie powoduje przedłużenia umowy. Chyba że strony zawarły aneks do umowy w tym zakresie.
5. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
6. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu lub jego kradzieży Najemca zobowiązany jest do zawiadomienia wynajmującego w terminie jednego dnia roboczego od zdarzenia.
7. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu obowiązywać będą następujące ryczałtowe koszty naprawy:

• naprawa przebitej opony - 25 zł
• wymiana opony 14”C - 220 zł
• wymiana opony 13” - 120 zł
• wymiana obręczy koła - 120 zł
• klejenie plandeki - 10 zł/10 cm
• wymiana lampy zespolonej małej - 25 zł
• wymiana lampy zespolonej dużej - 85 zł
• naprawa błotnika - 25 zł
• wymiana błotnika 1 oś - 100 zł
• wymiana błotnika 2 oś - 150 zł
• zwrot zaśmieconej przyczepy - 15 zł

8. Jeżeli uszkodzenie przyczepy nie zostało wyszczególnione powyżej, najemca pokryje koszt naprawy zgodnie z kosztem poniesionych przez wynajmującego.
9. W razie konieczności dokonania naprawy Najemca zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty kwoty będącej równowartością połowy czynszu określonego w paragrafie 3 pkt.1 umowy najmu za każdy dzień trwania naprawy przedmiotu najmu.
10. Koszt mycia przyczepy, o którym mowa w paragrafie 5 pkt.2 Umowy Najmu, wynosi 50 złotych (w tym podatek VAT).
11. Zmiana czasu trwania Umowy Najmu może nastąpić w drodze podpisania stosownego aneksu do umowy. Dopuszcza się przedłużenie czasu trwania Umowy Najmu po zawiadomieniu wynajmującego za pośrednictwem telefonu/faxu (58)3014050 lub e-maila: euro-hak@euro-hak.com.pl. W razie gdyby przedmiot najmu stał się Najemcy zbędny przed zakończeniem czasu trwania Umowy Najmu, Najemca jest upoważniony do wcześniejszego zwrotu przedmiotu najmu. W takiej sytuacji czynsz jest obliczony za rzeczywisty okres najmu.
12. W razie wypowiedzenia Umowy Najmu przez wynajmującego z przyczyn określonych w paragrafie 6 ust.1 Umowy Najmu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości czynszu pozostałego do zakończenia okresu trwania najmu określonego w umowie.
13. W razie wypowiedzenia Umowy Najmu przez wynajmującego z innych przyczyn niż określone w paragrafie 6 ust.1 Umowy Najmu – Najemcy przysługuje odszkodowanie w wysokości 50% czynszu pozostałego do zakończenia okresu trwania najmu określonego w umowie.
14. W razie zwrotu przedmiotu Najmu przez Najemcę po okresie, na jaki została zawarta Umowa Najmu, wynajmujący nakłada karę w wysokości dwukrotności czynszu określonego w paragrafie 3 pkt.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
15. W razie opóźnienia wynajmującego w wydaniu przedmiotu najmu Najemcy przysługuje kara umowna w wysokości dwukrotności czynszu, określonego w paragrafie 3 pkt.1 umowy najmu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
16. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy przyczepę czystą, w stanie dobrym, zdatnym do użycia zgodnyego z przeznaczeniem.
17. W razie niedokonania przez Najemcę zwrotu przyczepy w siedzibie wynajmującego – koszty transportu przyczepy z miejsca jej położenia ustalone zostaną w oparciu o stawkę 1,50 złotych za każdy kilometr od miejsca postoju przyczepy do siedziby wynajmującego.
18. Wszelkie zobowiązania Najemcy wynikające z wykonania Umowy Najmu winny zostać zapłacone najpóźniej w chwili zwrotu przedmiotu najmu.
19. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Najemcę wynajmujący może go obciążyć wszelkimi kosztami związanymi z wykonaniem Umowy Najmu w tym również kosztami ewentualnego postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności od Najemcy.

EURO-HAK Krzysztof Flisiński, 80-855 Gdańsk, ul. Gazownicza 7b, www.euro-hak.pl, euro-hak@euro-hak.pl, tel.:(58)301 40 50